Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức lần thứ 2

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

(Tổ chức họp lần 2)

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Spilít

 Ngày 20/04/2017, Công ty Cổ phần Đá Spilít (Mã CK: SPI) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ 1. Tuy nhiên tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp không đủ số cổ phần biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Đá Spilít không đủ điều kiện để tiến hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilít trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần thứ 2 như sau:

 1. Thời gian: 7h30 Sáng Thứ Sáu, ngày 5/05/2017.

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần thứ 2 không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 3 (nếu có):

 1. Địa điểm: tại Hội trường trụ sở Công ty Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
 2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 27/03/2017.
 3. Nội dung Đại hội:
 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
 • Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 • Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
 • Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 • Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
 • Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 • Các vấn đề khác……
 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội

trước 15h ngày 03/05//2017

 1. Tài liệu đại hội:

Quý cổ đông nhận tài liệu khi đến tham dự Đại hội hoặc vui lòng tải về từ website: http://spi.com.vn/

Mọi chi tiết xin  liên hệ: bà: Lê Thị Dung                                           Điện thoại: 0983196926

 

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

                                                                                                          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                                          (Đã ký)                                                

                                                                                                              ĐOÀN QUỐC KHÁNH

Tài liệu họp lần thứ nhất:bienbankiemtratucachcodong