Những việc đã làm được của SPI trong năm 2015.

Năm 2015 công ty con của SPI là công ty TNHH Một thành viên môi trường Quốc Bảo đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án măng tre điềm trúc.

SPI cũng đã thực hiện việc quyết toán Thuế của năm 2013 và năm 2014 với Cục thuế Tỉnh Thanh Hóa và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

SPI đã được cấp giấy phép khai thác mỏ đá Spilit vào cuối năn 2015 với thời hạn 30 năm.

Trong năm 2015 SPI cũng hoàn thành việc sáp nhập với công ty  cổ phần Thiết bị và Xây lắp Công nghiệp bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu, hiện đã có Quyết định chấp thuận của UBCKNN vào cuối tháng 10/2015. Công ty cổ phần Thiết bị và xây lắp Công Nghiệp là một công ty có truyền thống và thế mạnh trong việc cung cấp các dây chuyền, thiết bị, phụ tùng cho ngành khai khoáng. Khách hàng truyền thống của Công ty cổ phần Thiết bị và xây lắp Công Nghiệp là các công ty thành viên của tập đoàn than như: Công ty cổ phần Than Cọc sáu, Công ty cổ phần Than Cao Sơn, công ty cổ phần Than Hà Tu…Thiết bị khoan thì phục vụ cho một số Tổng công ty cuả Bộ Quốc Phòng như: Tổng công ty Đông Bắc, Tổng công ty 36, Tổng công ty Lũng Lô.

Mặc dù đang còn nhiều khó khăn và đang giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của việc sáp nhập nhưng ban quản trị cũng như Ban lãnh đạo công ty SPI quyết tâm năm 2016 là một năm bứt phá của công ty cổ phần Đá Spilít, cụ thể là doanh thu sẽ đạt dự kiến đạt từ  200 tỷ đế 240 tỷ và lợi nhuận đạt được từ 24 đến 25 tỷ . Tiến tới kỳ đại hội sau Ban lãnh đạo sẽ vững vàng phát biểu trước  toàn thể cổ đông sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt.