THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

Công ty Cổ phần Đá Spilit

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

( Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số …./GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …/03/2014 )

  1. Tên tổ chức phát hành:     Công ty Cổ phần Đá Spilit
  2. Địa chỉ trụ sở chính:          Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá
  3. Điện thoại:                       (84.37) 362 1880          Fax: (84.37) 362 1880
  4. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
  5. Cổ phần chào bán:

û       Tên cổ phần:              Cổ phần Công ty Cổ phần Đá Spilit

û       Loại cổ phần:             Cổ phần phổ thông

û       Mã chứng khoán:       SPI

û       Mệnh giá:                   10.000 đồng/cp

û       Số lượng đăng ký chào bán: 10.115.000 cổ phần để hoán đổi lấy 2.890.000 cổ phần của CTCP Môi trường Quốc Bảo thực tế đang lưu hành

  1. Mục đích chào bán:         Hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường Quốc Bảo
  2. Phương thức phân phối:

û       Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 Quốc Bảo = 3,5 SPI. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phần của CTCP Môi trường Quốc Bảo sẽ nhận được 3,5 cổ phần SPI;

û       Cổ phần SPI hoán đổi mà cổ đông Công ty Quốc Bảo nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần SPI lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty SPILIT mua lại làm cổ phiếu quỹ với mức giá mua 10.000 đồng/cp;

û       Đối tượng được thực hiện phát hành hoán đổi cổ phần: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt của Công ty Cổ phần Môi trường Quốc Bảo ngày 12/12/2013 để thực hiện hoán đổi cổ phần.

  1. Địa điểm đăng ký và thực hiện quyền:

Cổ đông của CTCP Môi trường Quốc Bảo làm thủ tục nhận cổ phần hoán đổi (mang theo CMND, Giấy giới thiệu của công ty đối với cổ đông là pháp nhân và bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần CTCP Môi trường Quốc Bảo) tại Công ty Cổ phần Đá Spilit từ ngày 28/03/2014 theo địa chỉ:

Trụ sở chính:     Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Điện thoại:        (84.37) 362 1880                      Fax: (84.37) 362 1880

         Trân trọng thông báo./.

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 03 năm 2014

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

Đỗ Thị Cẩm Thúy