Nội dung thông tin công bố

Công văn số 6022/UBCK-QLPH ngày 22/09/2015 của UBCKNN về việc hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để vốn hóa các khoản nợ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT

Số: 36/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

–          ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

–          SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT

Mã chứng khoán: SPI

Trụ sở chính: Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 037.3621880                    Fax: 037.3621880

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Thị Dung

Địa chỉ: 87 Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0983196926                

 

 

 

 

 

 

 

Loại thông tin công bố:S24h        72h      Yêu cầu      Bất thường        Định kỳ

Nội dung thông tin công bốCông văn số 6022/UBCK-QLPH ngày 22/09/2015 của UBCKNN về việc hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để vốn hóa các khoản nợ.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/09/2015 tại website:   spi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!