CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

CÁC PHÒNG BAN

1.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2.BAN GIÁM ĐỐC

3.BAN KIẾM SOÁT

4.CÁC PHÒNG BAN:PHÒNG KINH DOANH;PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN;PHÒNG KỸ THUẬT VẬT TƯ;PHÒNG THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT;PHÒNG T�” CHỨC HÀNH CHÍNH.

5.CÁC XƯỞNG ĐỘI TRỰC THUỘC:XƯỞNG SẢN XUẤT;ĐỘI THIẾT KẾ;ĐỘI KHAI THÁC;ĐỘI VẬN TẢI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:5 THÀNH VIÊN

 

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ
1 Đỗ Thị Cẩm Thúy Trưởng ban kiểm soát Cử nhân tài chính kế toán
2 Trần Quế Lâm Ủy viên Cử nhân tài chính kế toán
3 Nguyễn Văn Phái Ủy viên 10/10
4 Trần Văn Nam Ủy viên 12/12
5 Đoàn Quốc Khánh Ủy viên Cử nhân kế toán

 

 

Ban giám đốc

STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Quế Lâm Giám đốc

Ban kiểm soát

STT Họ và tên  Chức vụ Trình độ
1 Nhâm Thị Hà Trưởng ban kiểm soát Cử nhân tài chính kế toán
2 Trần Thị Phương Lan Thành viên Cử nhân kế toán
3 Trần Thị Thu Dung Thành viên Cử nhân kế toán