THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

2. THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 4. GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ 5. GIẤY ỦY QUYỀN CHUONGTRINHHOP THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Spilít   Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilít... Xem thêm >>

Những việc đã làm được của SPI trong năm 2015.

Năm 2015 công ty con của SPI là công ty TNHH Một thành viên môi trường Quốc Bảo đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án măng tre điềm trúc. SPI cũng đã thực hiện việc quyết toán Thuế của năm 2013 và năm 2014 với Cục thuế... Xem thêm >>

“Tham vọng” của SPI

“Tham vọng” của SPI Sau 7 năm thành lập với 4 lần tăng vốn điều lệ và lên sàn chứng khoán năm 2012, từ doanh nghiệp chỉ hoạt động đơn thuần trong lĩnh vực khai khoáng đến nay Công ty CP Đá Spilit với mã chứng khoán SPI đã  trở... Xem thêm >>

công bố Công văn số 6271/UBCK-QLPH ngày 02/10/2015 của UBCKNN

công bố: Công văn số 6271/UBCK-QLPH ngày 02/10/2015 của UBCKNN C�”NG TY C��” PHẦN ĐÁ SPILIT Số: 40/2015/NQ-HĐQT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2015   Kính gửi: –          ỦY BAN CHỨNG KHOÁN... Xem thêm >>

Nội dung thông tin công bố

Công văn số 6022/UBCK-QLPH ngày 22/09/2015 của UBCKNN về việc hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để vốn hóa các khoản nợ. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT Số: 36/2015/NQ-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thanh Hóa,... Xem thêm >>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilít trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 Kính gửi:  Quý Cổ đông... Xem thêm >>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CHƯƠNG TRÌNH HỌP CHƯƠNG TRÌNH  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT (Ngày 29/04/2014) Thời gian Nội dung Trách nhiệm 8h – 8h30 1.  Đón tiếp Đại biểu. Ban tổ chức 2.  Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. Ban... Xem thêm >>

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilít trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 Kính gửi:  Quý Cổ đông... Xem thêm >>

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

Công ty Cổ phần Đá Spilit THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI ( Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số …./GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …/03/2014 ) Tên tổ chức phát hành:     Công ty Cổ phần Đá Spilit Địa... Xem thêm >>

SPI: tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

SPI: Tổ chức Đại hộị cổ đông bất thường 2013 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI C��” Đ�”NG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 C�”NG TY C��” PHẦN ĐÁ SPILIT Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đá SPILIT Công ty Cổ phần Đá SPILIT trân trọng kính mời Quý cổ... Xem thêm >>