THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (tổ chức lần 3)

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (Tổ chức họp lần 3) Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Spilít   Ngày 05/05/2017, Công ty Cổ phần Đá Spilít (Mã CK: SPI) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường... Xem thêm >>

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức lần thứ 2

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (Tổ chức họp lần 2) Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Spilít  Ngày 20/04/2017, Công ty Cổ phần Đá Spilít (Mã CK: SPI) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên... Xem thêm >>