THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI

Công ty Cổ phần Đá Spilit THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI ( Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số …./GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …/03/2014 ) Tên tổ chức phát hành:     Công ty Cổ phần Đá Spilit Địa... Xem thêm >>

SPI: tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

SPI: Tổ chức Đại hộị cổ đông bất thường 2013 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI C��” Đ�”NG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 C�”NG TY C��” PHẦN ĐÁ SPILIT Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đá SPILIT Công ty Cổ phần Đá SPILIT trân trọng kính mời Quý cổ... Xem thêm >>