ĐIỀU LỆ CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT Thanh Hóa, tháng 10 năm 2015 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU.. 5 CHƯƠNG I 5 ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ... Xem thêm >>

Quyết Định Lên Sàn Của Spilit

Vào ngày 14/9 vừa qua công ty cổ phần đá Spilit đã nhận được quyết định lên sàn.  

Bản Cáo Bạch Của Spilit

 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI... Xem thêm >>

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CÁC PHÒNG BAN 1.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2.BAN GIÁM ĐỐC 3.BAN KIẾM SOÁT 4.CÁC PHÒNG BAN:PHÒNG KINH DOANH;PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN;PHÒNG KỸ THUẬT VẬT TƯ;PHÒNG THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT;PHÒNG T�” CHỨC HÀNH CHÍNH. 5.CÁC XƯỞNG ĐỘI TRỰC THUỘC:XƯỞNG SẢN XUẤT;ĐỘI THIẾT... Xem thêm >>