THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Spilít   Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilít trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội... Xem thêm >>

Báo cáo tài chính năm 2016 – SPI

BCTC CTY MẸ SPI BCTC HOP NHAT

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên SPI năm 2016

6. QUY CHẾ ĐẠI HỘI 7. NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT Bao cao HĐQT_SPI BaocaoBGD_SPI BaocaoBKS_SPIto trinh dai hoi sua doi dieu le To trinh lua chon kiem toan To trinh thong qua BC da duoc kiem toan TotrinhThulaoHDQT, BKS_SPI

“HĐQT đang xem xét phần hậu mãi để làm đại lý chính thức”

Đây là lời khẳng định Bà Đỗ Thị Cẩm Thuý – Giám đốc công ty CP Thiết bị và Xây Lắp Công Nghiệp với báo giới, trước thông tin công ty được Tập đoàn Cat – Phú Thái và Tập đoàn Sandvik – UMG xem xét để làm đại diện... Xem thêm >>

QUY CHẾ QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILÍT QUY CHẾ QUẢN TRỊ Thanh Hóa, tháng 03/2012 QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 03 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông) Chương I: Quy định chung Điều 1. Ý nghĩa và... Xem thêm >>

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Chứng nhận đăng ký chứng khoán công ty cổ phần đá Spilit

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Giấy đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần đá Spilit